Sho-eisai Choki (Eishosai Choki)

Sho-eisai Choki (Eishosai Choki)
18th-19th c.
Japanese woodblock print