Toshusai Sharaku

Toshusai Sharaku
18th c.
Japanese woodblock print
Toshusai Sharaku
18th c.
Japanese woodblock print
Toshusai Sharaku
18th c.
Japanese woodblock print