Katsukawa Shunsho

Katsukawa Shunsho
18th c.
Japanese woodblock print
Katsukawa Shunsho
18th c.
Japanese woodblock print
Katsukawa Shunsho
18th c.
Japanese woodblock print