Yutaka Funai

Yutaka Funai
1971
screen print
Yutaka Funai
1970
screen print